top of page
  • Writer's pictureTUBA TÜRK ÇINAR

Mikrobiyomiğin Adli Uygulamaları

İnsanlar, çeşitli mikrobiyal topluluklara ev sahipliği yapmaktadır. Çevresel mikrobiyal profiller analiz edilebilmektedir. Bu da adli bilimler alanında yol gösterici olmaktadır. Jake M. Robinson, Zohar Pasternak, Christopher E. Mason, Eran Elhaik' in hazırlamış olduğu derlemede coğrafi konum, kişisel kimlik, iz kanıtı, ölüm şekli ve nedeni ve ölüm sonrası aralığın çıkarımına vurgu yaparak adli mikrobiyom uygulamalarını açıklayan 100'den fazla makale analiz edilmiştir. Şu anda mikrobiyomiklerden açıklanabilen bilgilerin kolluk kuvvetleri tarafından kullanılması pek olası değildir. Bununla birlikte, bu zorlukların üstesinden gelmek için araştırmalar devam etmektedir ve mikrobiyom temelli kanıtların gelecekte adli soruşturmalara katkıda bulunabileceği öngörülmektedir.


Adli Mikrobiyoloji Literatüründeki Başlıca Temalar;


* Coğrafi Konum: Son birkaç yılda, özellikle kentsel ortamlarda ve toplu taşıma sistemlerinde çevresel mikrobiyomu karakterize etmek için yoğun çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar, bir şehrin belirli bölgelerinde benzersiz topluluk profillerinin var olabileceğini çevresel olayların "moleküler yankıları" ve hatta adli bir ihtiyaç olduğunu göstermiştir.


*Yüzey Analizi: Topraktan mikrobiyal profilleri analiz etme potansiyeli, adli mikrobiyolojik araştırmalarda giderek daha fazla tanınmaktadır. Toprak mikrobiyomu örnekleri, toprak örneğinin kaynağını lokalize etmek için değerli biyocoğrafik veriler sağlayabilir. Başka bir potansiyel uygulama, bir suçla bağlantılı bir öğenin/maddelerin kaynağını belirlemeye yardımcı olacak bilgilerin edinilmesidir.


*Kişisel Kimlik: Yeteri kadar DNA alınamadığı durumlarda başvurulabilecek bir yöntem olduğu savunulmaktadır. Vücut mikrobiyal imzasının kişinin tespitinde yardımcı bir basamak olduğunu gösteren çalışmalar vardır.


*Biyolojik Cinsiyet Tayini: Tridico ve diğerlerinin (2014) yaptığı çalışmalar kasık kıllarındaki mikrobiyal toplulukların kadın ve erkek deneklerin kolayca ayrıştırılabileceğini göstermiştir.


*Kanıt İzi: Çayır ve arkadaşlarının(2014) yaptıkları çalışmada bireylerin cep telefonları mikrobiyal olarak incelenmiş ve deneklerin parmak izleri ve mikrobiyomlarının telefonları üzerinde yaygın olduğu bulunmuş.


*Ölüm Şekli ve Nedeni: Finlandiya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden 265 cesetten mikrobiyom örnekleri toplanmış. Kaza sonucu ölüm ( n = 88), doğal ölüm ( n = 106), cinayet ( n = 23) ve intihar ( n = 45). Onların sonuçları, Lactobacillus, Enterobacteriaceae, Sediminibacterium ve Rhizobiales'infarklı ölüm biçimleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu mikrobiyomik yaklaşımın ölüm şeklini belirleme potansiyeli, Zhang ve arkadaşları (2019) tarafından yakın zamanda yapılan bir çalışmada doğrulanmıştır.


*Ölüm Sonrası Aralığı: İnsan denekler üzerinde çalışan Johnson ve ark. (2016) , çürüyen insan kadavralarının cilt mikrobiyomunu örneklemişler ve bir algoritma geliştirmişler. Ölüm sonrası mikrobiyal topluluklarda en bol bulunan taksonların anaerobik, spor oluşturan Firmicute bakterileri, Clostridium sp. Clostridium sp. olduğunu ortaya koymaktadır.


Tuba Türk Çınar

Biyogüvenlik UzmanıKAYNAKLAR:

Jake M. Robinson, Zohar Pasternak, Christopher E. Mason, Eran Elhaik, Forensic Applications of Microbiomics: A Review

38 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page